Regulations

Prezeską Stowarzyszenia jest dr Anna Białk-Wolf

Zarząd Stowarzyszenia tworzą:

dr Anna Białk-Wolf
Arek Buziewicz
Mariusz Arent

Aktualny status prawny organizacji

W dniu 21.04.2017 roku Instytut zgodnie z Ustawą  z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy  – Prawo o  stowarzyszeniach (Dz. U. 2015 poz 1923) zarejestrowany został ponownie w nowym rejestrze stowarzyszeń zwykłych. Właściwym dla Instytutu jest rejestr prowadzony przez Prezydenta Miasta Gdańsk.

Aktualne informacje o stowarzyszeniu dostępne są na stronie bip.gdansk.pl w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych (pdf do pobrania).

Zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach wpis w ewidencji nadaje stowarzyszeniu ułomną osobowość prawną, która oznacza, że:

zgodnie z art. 42 ustęp 2 i 3  ustawy:

Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

AKTUALNY REGULAMIN (08.11.2017 r.)

Regulamin Stowarzyszenia zwykłego pełna nazwa – Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.

3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

4. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 ze zm.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

5. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.

6.  Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.

7.1 Stowarzyszenie reprezentuje Zarząd. Sposób reprezentacji: Prezes/ka Zarządu wybierany/a przez członków stowarzyszenia na okres 2 lat.

7.2 Władzami Stowarzyszenia są:

Zebranie Członków,
Zarząd,

7.3 Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji w drodze uchwał  we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Zarządu i Prezesa.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zebranie Członków, który wybiera Zarząd z członków Stowarzyszenia.

7.4. Zarząd składa się z 3 osób, w tym:  Prezesa/ka oraz członków Zarządu.  Kadencja Zarządu trwa 2 lata.

7.5  Do kompetencji Zarządu należy:

wybór i odwoływanie Prezesa,
ustalanie wysokości składki członkowskiej,
kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Zebrania Członków i Zarządu.
składanie sprawozdań z działalności Zarządu,
przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
informowanie organu nadzorującego o zdarzeniach uzasadniających zmianę wpisu
w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia) oraz o zmianie miejsca zamieszkania członków Zarządu,
zwoływanie Zebrania Członków.

7.6 Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów (w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu). W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

7.7 W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia tj. Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu następuje poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

8. Celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju turystyki medycznej w Polsce poprzez działalność naukową i publicystyczną.

9. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

prowadzenie i rozwój portalu internetowego poświęconego turystyce medycznej,
prowadzenie badań i studiów nad turystyką medyczną,
uczestnictwo w konferencjach, seminariach o charakterze naukowym lub popularno-naukowym,
wspieranie działalności polskich placówek, towarzystw naukowych, fundacji i szkół oraz władz samorządowych w zakresie upowszechniania turystyki medycznej,
współpracę w zakresie działalności Stowarzyszenia ze szkołami wyższymi i stowarzyszeniami w kraju i za granicą,
wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia,
obejmowanie medialnym patronatem przedsięwzięć służących realizacji celów Stowarzyszenia.

10. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

11. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację jednego członka. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie składa się za pośrednictwem Prezesa.

12.1. Członkostwo ustaje  w  przypadku  skreślenia  z  listy  członków  lub  wykluczenia  ze

12.2 Skreślenie z  listy  członków  następuje  na  skutek:

śmierci członka,
złożenia przez  członka  przedstawicielowi reprezentującemu  pisemnego  oświadczenia  o  wystąpieniu  ze

12.3 Skreślenia z  Listy  Członków  dokonuje  przedstawiciel reprezentujący.

12.4 Wykluczenie ze Stowarzyszenia  następuje z powodu:

niewykonywania przez  członka  postanowień  Regulaminu  lub  uchwał  władz Stowarzyszenia,
podejmowania przez  członka  działań  rażąco  sprzecznych  z  celami  Stowarzyszenia,
działania na  szkodę  Stowarzyszenia,
niepłacenia składki członkowskiej przez co najmniej 6 miesięcy oraz zaprzestania aktywnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia przez okres co najmniej 18 miesięcy,

12.5 Decyzję o wykluczeniu podejmuje przedstawiciel reprezentujący. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania informacji o wykluczeniu. Odwołanie składa się za pośrednictwem przedstawiciela reprezentującego.

13. Zmiana regulaminu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga  uchwały   Zebrania Członków  podjętej   bezwzględną większością  głosów  w  obecności  co  najmniej  2/3  liczby  Członków.

14.1. Podejmowanie przez Zarząd stowarzyszenia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody członków Stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa pisemnego do dokonania tych czynności.

Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

1)   nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;

2)   ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;

3)   zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;

4)   przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;

5)   zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 1 000 zł.

15.1.Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

15.2 Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Treść aktualnego Regulaminu Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej wraz z poprawkami, stan na dzień 08.11.2017 r.

Koniec Regulaminu

Historia

W  dniu 05.11.2015 r w Gdańsku Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej został zarejestrowany jako stowarzyszenie zwykłe.

(Pismo potwierdzające rejestrację Instytut przez Prezydenta Miasta Gdańsk)