Książki

 • Białk-Wolf, A. (2010). Zdrowotna funkcja współczesnej turystyki (s.13-32). [w]: M. Boruszczak (red.), Turystyka zdrowotna. Gdańsk: WSTiH.

 • Białk-Wolf, A. (2011). Stan i perspektywy rozwoju turystyki medycznej w województwie pomorskim (s.13-23). [w:] M. Boruszczak (red.), Uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie. Gdańsk: WSTiH.

 • Kirsch, Frank-Michael (2013), Förstår vi varandra? Sverigebilder i Tyskland, Tysklandsbilder i Sverige. In: Frank-Michael Kirsch, René León Rosales, Christina Rodell Olgaç (red.): Vem vågar vara interkulturell? En vänbok till Pirjo Lahdenperä, Stockholm 2016, 171-185.

 • Kirsch, Frank-Michael: Willkommen, Herr Doktor Murke! Studien zum Deutschland- und Deutschenbild in Schweden. Schriften des Zentrums für deutsch-dänischen Kulturtransfer an der Universität Aalborg, Bd. 3, Aalborg 2002.

 • Kirsch Frank-Michael, Jens Juszczak (Hrsg.): Medizintourismus. Erfahrungen mit einer weltweiten Wachstumsbranche. IFB Verlag Deutsche Sprache GmbH, Paderborn.

 • Klich, J. (2008). Globalization and Health Care Services: Telemedicine and Medical Tourism (s.241-256). [w:] A. Herman, K. Poznańska (red.), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

 • Klich, J. (2013). Globalizacja usług zdrowotnych. Udział nowych państw UE na europejskim rynku turystyki medycznej (s.69-81). [w:] I. Kowalska, A. Mokrzycka (red.), Namysły nad problemami polityki zdrowotnej: globalnej – europejskiej – krajowej. Warszawa: Difin.

 • Klich, J. (2014). Medical Tourism as a Business Opportunity for Transforming Economies (p.513-526). T. Marek, W. Karwowski, M. Frankowicz, J. Kantola, P. Zgaga (eds.), Human Factors of a Global Society: a System of Systems Perspective. Boca Raton: CRC Press.

 • Lubowiecki-Vikuk, A.P. (2010). Turystyka medyczna jako forma globalnej opieki zdrowotnej w kontekście rekreacyjnej aktywności fizycznej obywateli krajów Unii Europejskiej (s.185-191). [w:] W. Siwiński, R.D. Tauber, E. Mucha-Szajek (red.), Rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych i hotelarsko-gastronomicznych w warunkach globalizacji. Poznań: WSHiG, PSNARiT.

 • Lubowiecki-Vikuk, A.P. (2012). Innowacyjna oferta dydaktyczna, na przykładzie menedżera turystyki medycznej (s.155-77). [w:] M. Morawski (red.), Zarządzanie wiedzą w turystyce, a efektywność gospodarki turystycznej. Wrocław: AWF, INTERIOR Multimedia i Wydawnictwa.

 • Lubowiecki-Vikuk, A.P. (2015). Specyficzność turystyki medycznej (s.161-170). [w:] G. Godlewski, M. Zalech (red.), Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży – formy, uwarunkowania, skutki. Biała Podlaska: AWF.

 • Ostrowska, S. (2008). Turystyka medyczna w województwie podkarpackim, szansa czy zagrożenie? [w:] M. Jalinik (red.), Innowacje w rozwoju turystyki. Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.

 • Prochorowicz, M. (2008). Turystyka medyczna nową perspektywą dla polskich placówek służby zdrowia. [w:] R. Grzywacz (red.), Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej. Rzeszów: WSIiZ.

 • Rab-Przybyłowicz, J. (2014). Produkt turystyki medycznej. Warszawa: Difin.

 • Rutkowska M. (2017). Turystyka medyczna w praktyce – czyli jak skutecznie pozyskać pacjenta zagranicznego. Warszawa.

 • Sawińska, A. & Rab-Przybyłowicz, J. (2015). Turystyka zdrowotna (rozdz.5.1.6). [w:] B. Meyer (red.), Obsługa uczestników turystyki i rekreacji. Wybrane aspekty. Warszawa: Difin.

 • Sztorc, M. (2008). Podróże turystyczne obcokrajowców w celach zdrowotnych do Polski (s.567-579). [w:] W.W. Gaworecki, Z. Mroczyński (red.), Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia. Gdańsk: WSTiH.

 • Włodarczyk, W.C., Kowalska, I. & Mokrzyca, A. (2012). Turystyka medyczna w UE w świetle dostępnych danych. Próba diagnozy (rozdz.11). [w:] Szkice polityki zdrowotnej Unii Europejskiej. Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business.